Noutati

29.03.2022

Înscrierea elevilor în învățământul primar - an scolar 2022-2023

Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială nr. 4 se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023: (aprobată prin Ordinul nr. 3445/17.03.2022)

Extras din metodologie:

Articolul 35

(1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

Articolul 36

(1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.

(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.

(3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).

(4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

PLAN SCOLARIZARE

 • 2 Clase Pregătitoare pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 12 locuri

Criterii de departajare generale:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Clasele pregătitoare își vor desfășura activitatea în săli situate la parterul imobilului, dotate cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 7 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

Conform planurilor cadru în vigoare, elevii unității de învățământ beneficiază de:

- în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);

- în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de profesori învățători/profesori-educatori; de activități de terapii specifice si de compensare realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;

Documente necesare înscrierii:

 • Cererea – tip de înscriere
 • Fotocopia actului de identitate al părintelui
 • Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 • Certificat de orientare scolara si profesionala pentru invatamant special

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv
 • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
 • Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
 • Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi.

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Pentru Calendarul înscrierii în învățământul primar, accesați: CALENDAR

27.01.2022

REZULTATE CONCURS DE ANGAJARE

In urma concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat bucătărie (1 post) au fost obtinute urmatoarele rezultate:

  In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata Conache Leana a obtinut urmatorul punctaj:
 • PROBA SCRISA: 55 puncte
 • PROBA PRACTICA: 90 puncte
 • PROBA INTERVIU: 40 puncte
 • PUNCTAJ FINAL: 60 puncte

Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

  In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata Mandroiu Mira a obtinut urmatorul punctaj:
 • PROBA SCRISA: 80 puncte
 • PROBA PRACTICA: 100 puncte
 • PROBA INTERVIU: 100 puncte
 • PUNCTAJ FINAL: 93 puncte

Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

18.01.2022

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru concursurile din data de 26.01.2022, in urma verificarii conditiilor de participare la concurs :

Un post de muncitor calificat (bucatarie) – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

1. MANDROIU MIRA – dosar nr. 32/06.01.2022- ADMIS

2. CONACHE LEANA - dosar nr. 119/14.01.2022 - ADMIS

03.01.2022

ANUNT ANGAJARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza în data de 26.01.2022, concurs pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat bucătărie (1 post)

I. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

• Nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate

• Vechime în specialitate : fara conditii

II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare + acord de prelucrare date personale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

III . BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

Bibliografia si tematica specifica fiecarei functii se pot accesa aici: BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa
 • Proba practică
 • interviu

Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform graficului de mai jos.

GRAFIC DESFASURARE CONCURS

 • Depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 04.01.2022-17.01.2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00;
 • Selecţia dosarelor depuse : 18.01.2022, între orele 08:00-12:00
 • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 18.01.2022, ora 12:00
 • Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 19.01.2022, între orele 10:00-14:00
 • Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 19.01.2022, ora 14:00
 • Susţinerea probei scrise – 26.01.2022, ora 10:00 – 11:00;
 • Afişarea rezultatelor probei scrise : 26.01.2022, ora 12:00;
 • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise:26.01.2022, între orele 12:00-13:00
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 26.01.2022, ora 13:30
 • Proba practica - 26.01.2022, ora 14.00
 • Susţinerea interviului: 26.01.2022, ora 15:00
 • Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 26.01.2022, ora 15:45;
 • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 26.01.2022, între orele 16:00-16:30
 • Solutionarea contestaţiilor la proba de interviu: 26.01.2022, ora 16:30-17:00
 • Afişarea rezultatelor finale: 26.01.2022, ora 17:15
 • Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 04.01.2022- 17.01.2022, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

  Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

  23.11.2021

  REZULTATE CONCURSURI DE ANGAJARE

  In urma concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de: infirmieră învățământ special (1 post); muncitor calificat bucătărie (1 post); îngrijitor (2 posturi), au fost obtinute urmatoarele rezultate:

  INFIRMIERA INVATAMANT SPECIAL

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BOBARU LUCARDA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 86 puncte
  • PROBA INTERVIU: 100 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 93 puncte

  Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma infirmieră învățământ special, perioada nedeterminata.

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata STANCU CRISTINA LAURA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 64 puncte
  • PROBA INTERVIU: neprezentata
  • PUNCTAJ FINAL: --

  Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma infirmieră învățământ special, perioada nedeterminata.

  MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata FATU VOICA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 100 puncte
  • PROBA PRACTICA: 100 puncte
  • PROBA INTERVIU: 100 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 100 puncte

  Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma muncitor calificat bucatarie, perioada nedeterminata.

  INGRIJITOR (2 posturi)

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata STROE ALINA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 90 puncte
  • PROBA INTERVIU: 90 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 90 puncte

  Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BURLEANU GEORGIANA MARIANA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: 100 puncte
  • PROBA INTERVIU: 100 puncte
  • PUNCTAJ FINAL: 100 puncte

  Candidata a fost declarata ADMISA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata BALICA MARIA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: neprezentat
  • PROBA INTERVIU: --
  • PUNCTAJ FINAL: --

  Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

   In urma desfasurarii probelor de concurs, candidata HALAU NICOLETA a obtinut urmatorul punctaj:
  • PROBA SCRISA: neprezentat
  • PROBA INTERVIU: --
  • PUNCTAJ FINAL: --

  Candidata a fost declarata RESPINSA pentru postul de 1 norma ingrijitor, perioada nedeterminata.

  22.11.2021

  REPARTIZARE PE SALI

  CONCURSURI ORGANIZATE ÎN DATA DE 23.11.2021 ÎN SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.4 DIN STRADA CAPORAL GRIGORE MARIN NR.42-44 SECTOR 4

  REPARTIZAREA PE SĂLI

  *CONCURS – INFIRMIERĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL- 1 POST – SALA NR. 19, ETAJ 1

  *CONCURS – ÎNGRIJITOR/ÎNGRIJITOARE - 2 POSTURI – SALA NR. 25, ETAJ 1

  *CONCURS – MUNCITOR CALIFICAT BUCĂTĂRIE - 1 POST – SALA NR. 26, ETAJ 1

  ACCESUL CANDIDAȚILOR SE VA REALIZA ÎNCEPÂND CU ORA 9,30 PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.

  CANDIDAȚII CARE NU SUNT PREZENȚI ÎN SALA DE CONCURS/EXAMEN LA ORA 10.00 VOR FI CONSIDERAȚI ABSENȚI.

  17.11.2021

  REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

  Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru concursurile din data de 23.11.2021, in urma verificarii conditiilor de participare la concurs :

  I. 1 post de infirmier – functie contractuala de executie durata nedeterminata , norma întreagă

  1. BOBARU LUCARDA – dosar nr. 2257/15.11.2021- ADMIS – conditionat de obtinerea calificării de infirmier (6 luni)

  2. STANCU CRISTINA-LAURA- dosar nr. 2256/15.11.2021- ADMIS – conditionat de obtinerea calificării de infirmier (6 luni)

  II. 2 posturi de ingrijitor – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

  1. BALICA MARIA – dosar nr. 2188/02.11.2021- ADMIS

  2. BURLEANU GEORGIANA MARIANA - dosar nr. 2187/03.11.2021- ADMIS

  3. STROE ALINA – dosar nr. 2239/11.11.2021- ADMIS

  4. HALĂU NICOLETA - dosar nr. 2233/11.11.2021- ADMIS

  III. un post de muncitor calificat (bucatarie) – functie contractuala de executie durata nedeterminata, norma intreaga

  1. FĂTU VOICA – dosar nr. 2182/02.11.2021- ADMIS

  01.11.2021

  ANUNT ANGAJARE

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.4 organizeaza în data de 23.11.2021, concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: infirmieră învățământ special (1 post); muncitor calificat bucătărie (1 post); îngrijitor (2 posturi)

  I. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

  INFIRMIER INVATAMANT SPECIAL

  • Studii Medii/generale + certificat/atestat de calificare in functia de infirmier

  • Vechime în specialitate : fara conditii

  MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE:

  • Nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate

  • Vechime în specialitate : fara conditii

  INGRIJITOR:

  • Studii Medii/generale

  • Vechime în specialitate : fara conditii

  II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare + acord de prelucrare date personale;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

  III . BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  Bibliografia si tematica specifica fiecarei functii se pot accesa aici: BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS

  CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

  • selectia dosarelor
  • proba scrisa
  • Proba practică- pentru postul de muncitor calificat bucătărie
  • interviu

  Concursul va avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 Bucuresti, conform graficului de mai jos.

  GRAFIC DESFASURARE CONCURS

  • Depunerea dosarelor : la secretariatul şcolii, în perioada 02.11.2021- 15.11.2021, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00;
  • Selecţia dosarelor depuse : 16.11.2021, între orele 08:00-12:00
  • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 16.11.2021, ora 12:00
  • Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 17.11.2021, între orele 10:00-14:00
  • Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 18.11.2021, ora 10:00
  • Susţinerea probei scrise – 23.11.2021, ora 10:00 – 11:00;
  • Afişarea rezultatelor probei scrise : 23.11.2021, ora 12:00;
  • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: 23.11.2021, între orele 12:00-13:00
  • Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 23.11.2021, ora 13:30
  • Susţinerea interviului: 23.11.2021, ora 15:00
  • Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului: 23.11.2021, ora 15:45;
  • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerea interviului: 23.11.2021, între orele 16:00-16:30
  • Solutionarea contestaţiilor la proba de interviu: 23.11.2021, ora 16:30-17:00
  • Afişarea rezultatelor finale: 23.11.2021, ora 17:15
  • Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Scolii Gimnaziale Speciale Nr.4, în perioada 02.11.2021- 15.11.2021, zilnic intre orele 10,00 - 14.00 ;

   Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 021 3343617/ 0766350879 serviciul secretariat, intre orele 10,00 – 14,00;

   17.05.2021

   Anunt inscriere/reinscriere copii in invatamant pescolar pentru anul scolar 2021/2022

   În conformitate cu Procedura operaţională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București ”Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022” (nr. inreg 9742/17.05.2021), Școala Gimnazială Specială nr. 4, București prezintă informațiile cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, an școlar 2021 / 2022:

   A. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, în anul şcolar 2020-2021 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2020-2021, va avea loc în perioada 17-28 mai 2021

   • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

   • Documente necesare: cerere de reînscriere

   • Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic

   B. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI – depunerea cererilor va avea loc în perioda 31 mai – 11 iunie 2021

   • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

   • Documente necesare depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

   • Cerere de înscriere - generată de SIIIR
   • Copie certificat de naştere copil
   • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
   • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
   • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal. Dacă unul dintre părinți este plecat în străinătate, părintele care solicită înscrierea copilului, va preciza în declarație, faptul că are și acordul celuilalt părinte.
   • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

   PLAN SCOLARIZARE

   • 1 Grupa prescolar pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 6 prescolari

   Pentru înscrierea în invatamantul prescolar singurul criteriu specific de departajare este ”existența Certificatului de Orientare Școlară și Profesională„

   15.03.2021

   Înscrierea elevilor în învățământul primar - an scolar 2021-2022

   Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială nr. 4 se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021: (aprobată prin Ordinul nr. 3.473 / 10.03.2021)

   Extras din metodologie:

   Articolul 35

   (1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

   (2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

   Articolul 36

   (1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.

   (2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.

   (3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).

   (4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

   PLAN SCOLARIZARE

   • 1 Clasă Pregătitoare pentru elevi cu deficiente mintale grave, profunde sau asociate - 6 elevi

   Pentru înscrierea în clasa pregătitoare singurul criteriu specific de departajare este ”existența Certificatului de Orientare Școlară și Profesională„

   Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 7 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

   Conform planurilor cadru în vigoare, elevii unității de învățământ beneficiază de:

   - în programul de dimineată: de activități instructiv-educative, îndrumaţi de profesori de psihopedagogie specială, precum și de cadrele didactice pentru disciplinele de specialitate (educație fizică și sport, religie);

   - în programul de după amiază: de activități de terapie educațională complexă și integrată, îndrumați de profesori învățători/profesori-educatori; de activități de terapii specifice si de compensare realizate de către profesori psihopedagogi și kinetoterapeuti;

   Pentru Calendarul înscrierii în învățământul primar, accesați: CALENDAR

   02.02.2021

   Document de interes public

   In conformitate cu Legea nr. 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, directorul unitatii de invatamant are obligatia de a publica declaratia de avere si declaratia de interese. Pentru a vizualiza aceste documente, accesati DECLARATIE AVERE SI INTERESE POPA SORIN VALENTIN

   01.02.2021

   REZULTATE CONCURSURI DE ANGAJARE LENJEREASA SI BIBLIOTECAR

   Rezultatele concursurilor de angajare desfasurat in data de 01.02.2021 sunt urmatoarele:

   CONCURS ANGAJARE BIBLIOTECAR (0.5 NORMA):

   - BARBU VICTOR - Punctaj final 62,50 puncte - RESPINS

   - DAVID EUGENIA - Punctaj final 82.50 puncte - ADMIS

   CONCURS ANGAJARE LENJEREASA (1 post):

   - BADEA MIRELA CAMELIA - Nu s-a prezentat

   - FLORESCU VERGINIA - Punctaj final 83 de puncte - ADMIS

   22.01.2021

   ANUNT IMPORTANT CONCURSURI

   - CONFORM ADRESEI ISMB NR. 1067/20.01.2021 ANALIZATA IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 4 DIN DATA DE 22.01.2021

   - IN CONFORMITATE CU ART 37, 39 DIN HG NR. 286/2011

   CONCURSURILE ORGANIZATE IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIILOR VACANTE DE :

   - INGRIJITOR 1 POST

   - MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE 1 POST

   - PAZNIC 1 POST

   SE SUSPENDA PE PERIOADA NEDETERMINATA.

   CONFORM ART. 39 DIN HG NR. 286/2011

   “(1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

   (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 37, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin. (1).”

   CONCURSURILE ORGANIZATE IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIILOR VACANTE DE :

   - LENJEREASA 1 POST

   - BIBLIOTECAR 0.5 NORMA

   SE VOR DESFASURA CONFORM GRAFICULUI ANUNTAT.

   08.01.2021

   ANUNT ANGAJARE

   Școala Gimnazială Specială Nr. 4, cu sediul în București, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4 organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor funcții contractuale vacante:

   • 0,5 post bibliotecar
   • 1 post ingrijitor
   • 1 post lenjereasa
   • 1 post muncitor calificat (bucatarie)
   • 1 post paznic

   Etapele desfășurării concursului :

   Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 22.01.2021 – ora 14,00 la sediul instituției, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44,sector 4, București Sau ONLINE pe adresele de e-mail : gimnazialaspeciala4@gmail.com sau sc_speciala4@yahoo.com

   Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere – 22.01.2021 până la ora 14,30;

   Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor de înscriere – 25.01.2021 orele 10,00 – 12,00;

   Afișare rezultate contestații (la selecția dosarelor de înscriere) – 25.01.2021 până la ora 13,00.

   Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4, astfel:

   - Proba scrisă – în data de 01.02.2021 începând ora 9,00;

   - Proba practica (muncitor bucatarie, ingrijitor si lenjereasa)– în data de 01.02.2021 începând ora 12,00;

   - Proba interviu - în data 01.02.2021 începând cu ora 13,00;

   - Afișarea rezultatelor - 01.02.2021 până la ora 14,30;

   - Afișarea rezultatelor finale –01.02.2021 până la ora 16,00.

   Pentru mai multe detalii accesati: „ANUNT COMPLET”

   Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4, tel. 021.334.36.17 , intre orele 10.00 -14.00.

   DOSARELE CANDIDATILOR SE POT DEPUNE SI ONLINE PE ADRESELE DE E-MAIL : gimnazialaspeciala4@gmail.com sau sc_speciala4@yahoo.com

   19.10.2020

   Rezultate concurs de ocupare a functiilor vacante de INFORMATICIAN, SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT

   Rezultatele finale ale concursului de ocupare a functiilor vacante de INFORMATICIAN, SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT pot fi accesate de aici: „Rezultate”

   30.09.2020

   Lista venituri 2020-2021

   In conformitate cu articolul 33 din legea 153, lista veniturilor angajatilor Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, Bucuresti, poate fi vizualizata accesand documentul: „Lista venituri”

   30.09.2020

   Modificare grafic concurs angajare

   Avand in vedere faptul ca ziua de 5.10.2020 a fost declarata ZI NELUCRATOARE, Graficul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de INFORMATICIAN , SECRETAR, INGRIJITOR SI MUNCITOR CALIFICAT se va modifica dupa cum este prezentat in documentul: „Grafic concurs”

   25.09.2020

   Anunt angajare

   Școala Gimnazială Specială Nr. 4, cu sediul în București, str. Cap. Grigore Marin, nr. 42-44, sector 4 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor funcții contractuale vacante:

   0,5 post secretar

   Condiţii specifice de participare la concurs:

   • nivelul studiilor – studii superioare in profil
   • vechime în specialitate – minimum 15 ani
   • persoană responsabilă și organizată
   • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
   • abilități de comunicare și lucru în echipă
   • activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar constituie un avantaj

   0,5 post informatician

   Condiţii specifice de participare la concurs:

   • nivelul studiilor - studii superioare în profil
   • vechime în specialitate – minimum 10 ani
   • persoană responsabilă și organizată
   • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
   • abilități de comunicare și lucru în echipă
   • activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar constituie un avantaj

   1 post ingrijitor

   Condiţii specifice de participare la concurs:

   • nivelul studiilor - studii medii/generale
   • vechime în specialitate – fara conditii
   • 1 post muncitor calificat (bucatarie)

    Condiţii specifice de participare la concurs:

    • nivelul studiilor - studii medii de specialitate, scoala profesionala de specialitate sau studii medii cu cursuri de specialitate
    • vechime în specialitate – fara conditii

    Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 4, astfel:

    • Proba scrisă – în data de 19.10.2020 ora 9.00;
    • Proba practica (pentru ingrijitor si muncitor calificat-bucatarie)- în data 19.10.2020 ora 12.00;
    • Proba interviu - în data 19.10.2020 ora 13.30/14.30;

    Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 09.10.2020 – ora 14.00 la sediul instituției, str. Căp. Grigore Marin, nr. 42-44,sector 4, București.

    Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, tel. 021.3343617.

    06.04.2020

    Anunt inscriere/reinscriere copii in invatamant pescolar pentru anul scolar 2020/2021

    În conformitate cu Procedura operaţională a Inspectoratului Școlar al Municipiului București ”Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021”, Școala Gimnazială Specială nr. 4, București prezintă informațiile cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, an școlar 2020 / 2021:

    A. REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează grădiniţa Scolii Gimnaziale Speciale nr. 4, în anul şcolar 2019-2020 şi urmează să o frecventeze în anul şcolar 2020-2021, va avea loc în perioada 25.05.2020-05.06.2020.

    • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

    • Documente necesare: cerere de reînscriere

    • Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic

    B. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI va avea loc în perioada 08.06.2020 – 26.06.2020.

    • Programul reînscrierilor este zilnic, în intervalul orar 10.00 – 14.00

    • Documente necesare depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

    • Cerere de înscriere - generată de SIIIR
    • Copie certificat de naştere copil
    • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
    • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
    • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal. Dacă unul dintre părinți este plecat în străinătate, părintele care solicită înscrierea copilului, va preciza în declarație, faptul că are și acordul celuilalt părinte.
    • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

    Vă așteptăm!

    04.04.2020

    EROARE

    DIN CAUZA UNEI ERORI TOATE INFORMATIILE PREZENTATE AICI IN PERIOADA 2014-2020 AU FOST STERSE

    21.02.2014

    Ziua Portilor deschise

    Sâmbătă, 21 februarie 2015 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

    Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 13.00!

    Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

    In anul scolar 2015-2016, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

    • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale usoare si moderate
    • * 1 Clasa I cu un număr de 9 elevi cu deficiențe mintale profunde, severe sau asociate

    Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

    Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

    Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar:

    Înscrierea în învățământul special

    Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

    Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

    03.10.2014

    ANUNT TESTARE CADRE DIDACTICE FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI

    Școala Gimnazială Specială Nr. 4 (unitatea de invatamant-centru de testare) cu sediul in Bucuresti, str. Cap. Gr. Marin nr. 42-44 sector 4, tel. 021.334.36.17 anunță organizarea testarii cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

    -Post Psihopedagogie Speciala (16 ore- special primar) - Scoala Gimnaziala Speciala nr. 4

    -Post Biologie (7.49 ore - liceal) - Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”

    Testarea se va desfășura la Școala Gimnazială Speciala Nr.4, cu sediul în București, str. Cap.Gr.Marin, nr. 42-44, sector 4, tel. 021.334.36.17, conform următorului grafic:

    1.Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 04-05.11.2014 în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00.

    2.Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea testarii – 05.11.2014

    3.Proba practică (pentru posturile care necesita) – -

    4.Proba scrisă– 07.11.2014 între orele 10.00 – 13.00

    5.Interviul – 07.11.2014 ora 14.00

    6.Afișarea rezultatelor parțiale – 10.11.2014

    7.Depunerea contestațiilor – 10.11.2014 , între orele 12.00 – 16.00

    8.Afișarea rezultatelor finale– 11.11.2014 ora 10.00

    9. Repartizarea candidaților – 12.11.2014

    La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

    Proba scrisă si interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

    La cererea de înscriere la concurs vor fi atasate următoarele documente:

    1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

    1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2014 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

    2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

    3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

    4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

    5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

    6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

    Invitație la Petrecerea de Halloween

    Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2014, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

    1. Concurs de Dovleci

    2. Concurs de costume

    3. Concurs de dans

    15.09.2014

    Festivitate de deschidere an scolar

    Luni, 15 septembrie ora 9.00 va avea loc festivitatea de deschidere a noului an scolar in curtea Scolii Gimnaziale Speciale nr 4.

    Va asteptam cu drag!

    30.04.2014

    Anunt Evaluari Nationale 2014

    Conform Ordinului Minitrului Educatiei nationale nr. 3334 din 24.04.2014 in perioada mai - iunie 2014 vor avea oc Evaluarile Nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a

    Va aducem la cunostinta ca art. 81 al prezentei metodologii stipuleaza urmatoarele: Elevii cu Cerinte Educative speciale integrati in invatamantul de masa sau scolarizati in invatamantul special pot sustine Evaluarile Nationale 2014, la solicitarea scrisa a parintilor/reprezentantilor legali, cu teste elaborate la nivelul unitatii scolare, prin adaptarea modelelor publicate

    Parintii interesati vor putea depune cereri la secretariatul scolii in perioada imediat urmatoare, conform graficului afisat la Avizierul unitatii scolare

    31.03.2014

    Saptamana "Sa stii mai multe, Sa fii mai bun!"

    Săptămâna 7–11 aprilie 2014 este o săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

    Astfel, in aceasta saptamana elevii nostri vor participa la diferite activitati, ca:

    • Vizionari de filme si documentare tematice tematice
    • Concursuri de pictura
    • Activitati sportive
    • Concurs de Miss si Mister
    • Vizita la Detasamentul de Pompieri
    • Concursuri si drumetii in parc
    • "Micul bucatar"

    Vizualizati intregul program al saptamanii: „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

    Vă așteptăm să ne fiți alături in aceasta săptămână a veseliei!

    22.02.2014

    Ziua Portilor deschise

    Sâmbătă, 22 februarie 2014 în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4 va fi organizată Ziua Porților deschise. Cu această ocazie părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate Clasei Pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicate în această activitate.

    Vă așteptăm în această zi între 9.00 și 15.00!

    17.02.2014

    Inscriere Grupa Pregatitoare si Clasa I

    In anul scolar 2014-2015, conform Planului de Scolarizare, in unitatea noastra vor fi organizate, in regim semiintern (09.00-16.00)urmatoarele clase:

    • * 1 Clasă Pregătitoare cu un număr de 6 elevi cu deficiențe grave, profunde și asociate
    • * 1 Clasa I cu un număr de 13 elevi cu deficiențe moderate sau ușoare

    Clasa pregătitoare își va desfășura activitatea într-o sală la parterul imobilului, dotată cu mobilier și materiale didactice adaptate particularitatilor psiho-individuale ale copiilor. Unitatea școlară dispune de o sală pentri kinetoterapie, sală de relaxare, cabinet medical, 5 cabinete logopedice, o sală de sport, loc de joacă și cantină unde elevii servesc masa de prânz și gustarea de seară.

    Toți elevii școlii beneficiază de terapii specifice și de compensare (Terapia Tulburăriloe de Limbaj, Kinetoterapie), activități desfășurate de cadre didactice pregătite în domeniu.( Pentru mai multe detalii accesați Oferta educațională și Oferta Curriculară sau vă rugăm să ne contactați)

    Înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind înscrierea în învățământul primar 2014-2015:

    Înscrierea în învățământul special

    Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

    Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială. (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică. (3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte. (4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

    Informații cu privire la înscrierea în învățământul primar 2014 pot fi găsite pe site-ul ISMB.

    Calendarul înscrierii în învățământul primar este cuprins în Ordinul 3111/ 14.02.2014

    Nr. telverde pentru Municipiul Bucuresti: 0800 816021, număr la care persoanele interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar.

    27.01.2014

    Scolile se suspenda luni si marti, 27, respectiv 28 ianuarie

    Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a decis sistarea cursurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar (preşcolar, gimnazial şi liceal) din Municipiul Bucureşti pentru datele de luni, 27 ianuarie 2014 şi marţi, 28 ianuarie 2014.

    Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/scolile-se-inchid-luni-si-marti-din-cauza-viscolului-si-a-zapezii-vezi-unde_122628.html#ixzz2rV0fhtVe!

    18.12.2013

    Serbare de Crăciun

    Dragi părinți, dragi prieteni, avem deosebita plăcere să vă invităm Miercuri, 18.12.2013, ora 10,00 la Serbarea de Crăciun, care va avea loc în cadrul spațiului de serbări din Cantina școlii

    Elevii noștri s-au pregătit să vă încânte cu diferite momente artistice (colinde, poezii, dansuri, scenete). Vă așteptăm!!

    01.12.2013

    Relansare pagina de Facebook a școlii

    Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că a fost relansată pagina oficială de Facebook a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4, un loc unde putem relaționa mai mult și unde vom posta un număr mai mare de fotografii din activitățile noastre

    Pentru a accesa rapid pagina noastră de Facebook fie accesați butonul Facebook (existent în antetul oricărei pagini din cadrul site-ului nostru), fie folosind link-ul de mai jos:

    www.facebook.com/scoalaspeciala4

    06.11.2013

    Premiu concurs ”Profi te premiază”

    Dragi vizitatori, avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoștință că școala noastră a fost desemnată câștigătoarea concursului ”Profi te premiază - Ediția a III-a” din cadrul Magazinului Profi din Bulevardul Liberății.

    Premiul a constat într-un laborator de informatică (10 notebook-uri, 1 laptop, 1 router, 11 mouse și 11 huse de laptop), de care elevii noștri se vor bucura din plin.

    Mulțumim Profi pentru acest minunat premiu! Mulțumim cumpărătorilor Profi care ne-au votat școala!

    30.10.2013

    Invitație la Petrecerea de Halloween

    Dragi părinți, dragi elevi! Avem deosebita plăcere să vă invităm în data de 30.10.2013, ora 14.00 la PETRECEREA DE HALLOWEEN organizată în spațiul dedicat serbărilor, de la cantină. În cadrul acestei activități elevii vor participa la:

    1. Concurs de Dovleci

    2. Concurs de costume

    3. Concurs de dans

Contact

Adresa: Strada Cap. Grigore Marin 42 - 44
Telefon: 021.334.36.17
Fax: 021.334.36.17
Email: sc_speciala4@yahoo.com